Tin tức

Xây dựng đội ngũ có độ tin cậy cao

Niềm tin là thứ tài sản vô giá. Mất niềm tin là mất đi tất cả!

Lãnh đạo cần tin tưởng vào nhóm của mình để hoàn thành công việc. Cho dù mô hình làm việc của nhóm là gì thì mỗi thành viên trong nhóm cần tin tưởng vào lãnh đạo để chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, rõ ràng với kế hoạch và sự phản hồi của lãnh đạo. Vậy làm thế nào để nhà lãnh đạo xây dựng được một đội ngũ tin cậy cao?


Hành vi của nhóm có mức độ tin cậy cao và nhóm có mức độ tin cậy thấp.

Hành vi/ Chiến lược

Nhóm có mức độ tin cậy cao

Nhóm có mức độ tin cậy thấp

Phong cách hành động

Chủ động

Bị động

Trọng tâm khi đối thoại

Kết quả đạt được

Quy trình/ Thủ tục/ Phương pháp

Tinh thần của nhóm

Tích cực

Bi quan

Khả năng lãnh đạo

Năng động

Bảo thủ

Mục tiêu trách nhiệm

Trách nhiệm của đội

Trách nhiệm của cá nhân

Vai trò và đặc điểm

Cá nhân chịu trách nhiệm chính và sự hỗ trợ lẫn nhau

Được phân công độc lập, riêng biệt

Quản lý thời gian

Rõ ràng/ dựa trên quá trình

Không có

Sự tương tác

Thường xuyên

Không thường xuyên

Tính chất của sự phản hồi

Quan trọng

Không quan trọng

trust.jpg

Professional Coaching Network


Lịch sự kiện