Tin tức

Kho tài nguyên của Professional Coaching Network

Đối với những người sử dụng Coaching như một kỹ năng để tạo thêm một dòng thu nhập cho mình (Part-time coach, full-time coach) và những người nghiên cứu về Coaching (coaching researcher) thì việc tham khảo các tài liệu để giúp mở rộng hiểu biết, có thêm các công cụ, các câu hỏi để sử dụng trong quá trình hành nghề hay nghiên cứu là cần thiết.

Professional Coaching Network xin giới thiệu với anh chị em trong cộng đồng kho tài nguyên miễn phí của Professional Coaching Network. Mọi người có thể vào xem và tải về các tài liệu liên quan đến:

1. Giới thiệu chung về phương pháp Huấn luyện

2. Ứng dụng phương pháp Huấn luyện nơi công sở

3. Ứng dụng phương pháp Huấnluyện trong cuộc sống.

Link website: https://pcn.edu.vn/tai-nguyen.html

PCN_Tai Nguyen_GT PP Huan Luyen


Lịch sự kiện