Tài nguyên

Ứng dụng phương pháp Huấn luyện nơi công sở

Các tài liệu bên dưới chia sẻ các ứng dụng, case study áp dụng phương pháp Huấn luyện vào môi trường doanh nghiệp, tổ chức.


Để tải file, bạn hãy nhấp Nhấn chuột phải trên tên của tài liệu và chọn Save As..

  1. ICF_Building_Strong_Coaching_Cultures_for_the_Future_2019.pdf
  2. ICF_Building_A_Coaching_Culture_Report_2014.pdf
  3. ICF_CaseStudy_GSK_2019.pdf
  4. Leader_coaches_Principles_and_issues.pdf
  5. Wearing_Multiple_Hats_Challenges_for_Managers.pdf
  6. Behavioral_change_process_in_coaching_relationship.pdf
  7. Report_Why_Trainers_Should_Coach.pdf

PCN_Tai Nguyen_Coaching at Work


Lịch sự kiện