Tài nguyên

Giới thiệu chung về phương pháp Huấn luyện

Các tài liệu bên dưới phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu chung về phương pháp Huấn luyện, các tiêu chuẩn, quy định dành cho lĩnh vực Huấn luyện.


Để tải file, bạn hãy nhấp Nhấn chuột phải trên tên của tài liệu và chọn Save As..

 1. ICF_Become_A_Coach.pdf
 2. MC_bai1_Huan_luyen_Chuyen_nghiep.pdf
 3. MC_bai2_Phuong_phap_Mind_Coaching.pdf
 4. 5_Essential_coaching_skills.pdf
 5. Your_free_ebook_the_coaching_roadmap.pdf
 6. ICF_10_Indicators.pdf
 7. ICF_Whitepaper_Client_Referral.pdf
 8. ICF_Feeling_Stuck.pdf
 9. Powerful_Coaching_Questions_ICF_Coach.pdf
 10. 101_Incredible_Coaching_Questions.pdf
 11. 20_Tips_for_Coaches.pdf
 12. Learning_Theories_Within_Coaching_Process.pdf
 13. How_Coaches_Spend_Their_Time.pdf
 14. 2020_ICF_Global_Coaching_Study_Summary.pdf


PCN_Tai Nguyen_GT PP Huan Luyen


Lịch sự kiện